Toolbox Sociale Innovatie voor de sector beroepsgoederenvervoer over de weg

Stap 3: Selecteren van toepasbare vormen van sociale innovatie voor uw onderneming

Doel: Benieuwd welke sociale innovaties voor uw onderneming kansen bieden? In deze stap selecteert u eerst welke innovaties specifiek aansluiten bij uw bedrijfskenmerken en type vervoer. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze u de voordelen van de geselecteerde vormen van sociale innovatie in kaart kunt brengen.

Inhoud van deze stap: In deze stap wordt een zorgvuldige afweging gemaakt welke vorm van sociale innovatie voor uw onderneming kan leiden tot verbetering en kan inspelen op relevante ontwikkelingen voor uw onderneming. Een online vragenlijst is opgesteld waarin uw wensen samen met de kenmerken van uw onderneming vergeleken worden met de randvoorwaarden van verschillende vormen van sociale innovatie. De vragenlijst kent drie onderdelen, namelijk uw wensen met betrekking tot sociale innovatie, de bedrijfseigenschappen en de vervoerstrajecteigenschappen. Wanneer u deze doorlopen heeft, volgt een suggestie over welke vorm van sociale innovatie op hoofdlijnen het beste aansluit bij uw doelstellingen en uw onderneming.

De toepasbaarheid van sociale innovatie verschilt per onderneming afhankelijk van onder meer de goederen die u vervoert, het type klanten en de houding van uw medewerkers. Uit de vragenlijst kan bijvoorbeeld blijken dat een wisselsysteem en een voorlaadsysteem interessante mogelijkheden bieden voor uw organisatie, terwijl ploegensystemen of multimodaal vervoer totaal niet geschikt zouden zijn.

De houding van chauffeurs en planners ten opzichte van sociale innovatie is van belang voor een succesvolle invoering. Het peilen van praktijkkennis en de voorkeuren van chauffeurs gebeurt in de rondvraag onder het personeel. Dit zou u op informele wijze kunnen uitvoeren of met behulp van bijgevoegde voorbeeldenquêtes. Hiermee krijgt u onder meer inzicht in hoeverre het onderwerp sociale innovatie leeft en bekend is bij uw medewerkers.

Voor het bepalen en berekenen van de effecten van sociale innovatie zijn analyse tools en stappenplannen opgesteld. Het stappenplan geeft een overzicht van alle mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve effecten van de verschillende arbeidssystemen. De handleidingen bieden aan de hand van een voorbeeld ondersteuning bij het gebruik van de analyse tools. U kunt voor de twee verschillende typen sociale innovatie (vernieuwing in arbeidstijdenmanagement en vernieuwing in vervoerssystemen) een apart stappenplan en een aparte analyse tool downloaden. De analyse tools helpen de effecten van sociale innovaties op bedrijfsspecifiek niveau in kaart te brengen.

Er zijn voor deze stap een aantal tools en documenten opgesteld (u vindt ze ook via de kolom ‘Tools’ rechtsboven in de site).

Sociale innovatie in uw bedrijf

Proces: Vanaf deze stap wordt een grote bijdrage en inspanning verwacht van de projectgroep. De kennis in de projectgroep van onder meer de type chauffeurs, type vervoersstromen, type werkzaamheden en type klanten bepalen of en hoe sociale innovatie voor uw onderneming een succes kan worden.

Het proces vergt steun en inzet van zowel management als werknemers. Enerzijds is een kritische blik nodig om te bepalen of en welke vorm van sociale innovatie het meest interessant is en anderzijds is een creatieve blik nodig om nieuwe oplossingen te bedenken. Een goede balans tussen een kritische houding en creativiteit is noodzakelijk om te voorkomen dat mogelijke verbeteringen te vroeg worden afgeschoten (‘we werken al jaren zo en die voorgestelde verandering gaat toch nooit werken’) of luchtkastelen worden gebouwd (‘we gaan het hele bedrijf in één rooster zetten’ zonder goed te kijken naar mogelijke verschillen tussen groepen chauffeurs).

Eindresultaat van deze stap: Na deze stap heeft u een duidelijk beeld van welke sociale innovaties mogelijk zijn binnen uw onderneming en wat de steun hiervoor is onder uw medewerkers. U weet ook wat de effecten van de voorgestelde vormen van sociale innovatie zouden kunnen zijn. Doordat nu bekend is welke vormen van sociale innovatie voor u de meeste potentie hebben, kunt u een beslissing nemen óf en welke sociale innovatie(s) u gaat invoeren.